Arkivplan for Tysvær kommune

   

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR TYSVÆR KOMMUNE

Arkivplan for Tysvær kommune er under utarbeiding. Det ligg likevel ein del rutinar som er fastsett. Fleire rutinar og arkivseriar blir publisert etter kvart.

FØREMÅL

Føremålet med arkivplanen til Tysvær kommune

Arkivplanen gir bindande retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Tysvær kommune.
Arkivlova med forskrifter ligger til grunn for retningslinene.
Arkivplana skal bidra til at Tysvær kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleiar har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplanar for denne. Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan.
I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).

Som administrasjonssjef i Tysvær kommune oppfordrar eg alle tilsette i kommunen om å sette seg godt inn i og følgje retningslinene i arkivplanen.

Tysvær kommune dd.mm.2004

- rådmann -